Fældning af udgåede træer

Onsdag d.30/11 mødtes vi nogle stykker, og fik fældet nogle træer, der potentielt ville kunne vælte i vinterens storme. Især det store træ ved indkørslen til Skagenhusene, fyldte godt da det lagde sig på vejen. Tak til Per, Henrik og ikke mindst Jan for kyndig savføring.

Grundejerforeningen Vestergårds ordinære generalforsamling 2023 afholdes mandag d. 20. februar 2023.

Dagsorden og indkaldelse vil følge i 2023.

Såfremt der er forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2023, skal de være formanden i hænde pr. e-mail senest den 15. januar 2023 ifølge Grundejerforeningen Vestergårds vedtægter paragraf 5, stk. 4.

Forslagsstillere forventes at møde op til generalforsamlingen for selv at præsentere og argumentere for det indsendte forslag.

Forslagets pris / budget bør også indsendes og fremlægges på generalforsamlingen, så der er et fuldstændigt beslutningsgrundlag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle beboere i Grundejerforeningen Vestergård en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Vestergård

E-mail adresse til indsendelse af forslag: post@gfvestergaard.dk eller aase@gfvestergaard.dk

Fælles Arbejdsdag d.8/10-22

Alle der har tid og lyst inviteres til fælles arbejdsdag lørdag den 08.10.2022 kl. 9,30.

Vi mødes ved bordene ved legepladsen og starter med kaffe, te og rundstykker.

Der vil også være en pause midtvejs med forfriskninger.

Arbejdsopgaverne er:

  • Legepladsen og sommerblomsterbedene luges for ukrudt
  • Faldsand køres på legepladsen (medbring trillebøre, skovl og rive)
  • Fjerne nye grenskud på stammerne på træerne i fællesområdet (medbring grensaks)

Forventet varighed ca. 2,5 timer.

Kom også gerne hvis du kun har en time til rådighed.

Hvis din nabo ikke får nyheds e-mail, så fortæl om arbejdsdagen.

Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 27. september til post@gfvestergaard.dk

Eller læg en seddel i postkassen Vestergårdsparken 8.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Markvandring og Legeplads besigtigelse

Bestyrelsen har d. 30.Maj været på “markvandring”, for at besigtige området, og vurdere udførte opgaver og fremtidige projekter.

Desuden har legepladsen fået sig en større overhaling med ny klatreplade og gulve, så alt er efter foreskrifterne. Bænkene ved legepladsen er desuden også blevet malet for ikke længe siden, så alt er klar til sommerens leg og hygge. God sommer!

Nyhedsbrev vedr. konstituering og Temaplan

Bestyrelsen har haft konstituerende møde og posterne er fordelt:

Formand: Aase Dahl Tranberg

Næstformand: Herluf Bjerg

Kasserer: Henrik Pedersen Nielsen

Sekretær: Krista Kajberg

Kontakt til entreprenør sommer og vintervedl.: Jan Danielsen

Temaplan Arealer til alle boligtyper. Tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017

Temaplanen har senest været til behandling i byrådet den 9. marts 2022, hvor den er endelig godkendt.

For arealet mellem Tranbjerg og Jegstrup er der sket en ændring af antallet af boliger. I oplægget, der var sendt til høring, var antallet ca. 300 boliger. Der er nu taget noget af arealet ud og antallet er 235 boliger i den vedtagne temaplan.

Der har været mulighed for at søge foretræde for Teknisk udvalg under deres behandling af temaplanen først på året.

Bestyrelsen har haft foretræde for at uddybe nogle af vore punkter i høringssvaret.

Med en fordobling af antal boliger i Jegstrup lægger vi vægt på, at der etableres cykel og gangsti langs hele Jegstrupvej og at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem Jegstrup i form af pudebump og 40 km/t.

Samtlige bilag vedrørende behandlingen af Temaplanen inkl. høringssvar og foretræde dokumenter er tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside i referatet fra byrådsmødet den 9. marts 2022.

Med ønsket om et godt forår

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev Marts 2022

Det blev nævnt på generalforsamlingen, at flere bilister kører for stærkt på adgangsvejene i vores område og at færdselsreglerne i rundkørslen i Vestergårdsparken ikke respekteres.

Det henstilles kraftigt til at alle beboere i vores område informerer deres gæster, besøgende, fragtmænd mv. om at:

Der ikke må køres med alt for høj hastighed på vore adgangsveje, da de er smalle og for at passe på de legende børn samt andre fodgængere.

Samtlige trafik færdselsregler gælder også inde i vores område, især med henblik på rundkørslen i Vestergårdsparken.

Gravearbejde

Entreprenøren FNA har af Globalconnect fået til opgave at nedgrave fiber fra Birkegårds Alle og frem til telemasten bag det grønne areal ved Andelsboligforeningen Skovbrynet 1.

Der skal graves en rende ca. 50 cm dyb og 30 cm bred langs med skoven på det grønne område ved Skovbrynet 1. Forløbet kan ses på det vedhæftede kort markeret med en rød streg. Det forventes at gravearbejdet bliver udført i uge 11 og 12.

FNA sørger for at reetablere og så græs i området efter gravearbejdet er afsluttet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Dagsorden / Indkaldelse Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til Grundejerforeningen Vestergårds ordinære generalforsamling 2022
Den finder sted mandag den 21. februar 2022 kl. 19,00 i kantinen på Tranbjergskolen, Grønløkke afdelingen

Følgende er tilgængeligt på Grundejerforeningens hjemmeside https://gfvestergaard.dk/generalforsamlinger/

Dagsordenen for generalforsamlingen 2022

Revideret regnskab for 2021

Forslag til budget 2022

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Grundejerforeningen Vestergårds generalforsamling 2022

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2022 afholdes mandag d. 21. februar. 
Bemærk foreningens vedtægter paragraf 5, stk. 4:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde pr. e-mail senest den 15. januar, og formanden drager omsorg for, at rettidige indkomne forslag indarbejdes i dagsorden, jf. stk. 3.

Bestyrelsen forventer, at forslagsstiller selv møder frem på generalforsamlingen og præsenterer samt argumenterer for det indsendte forslag. 

Forslagets pris / budget bør også fremlægges, så der er et fuldstændigt beslutningsgrundlag, som generalforsamlingen kan beslutte ud fra.

Vi ønsker alle beboere i Grundejerforeningen Vestergård et godt nytår.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Vestergård

Hække i Grundejerforeningen Vestergårds område

Der er flere lokalplaner og flere forskellige deklarationer og servitutter, der dækker vores område. Der er skrevet forskelligt omkring hvilke hækplanter, der skal benyttes. I nogle står der liguster og i andre står der bøg.

Da der er flere grundejere, der har problemer med at få deres hække til at gro optimalt, har bestyrelsen henvendt sig til Aarhus Kommune for afklaring af hvad, der er gældende og om servitutter kan ophæves.

Aarhus Kommunes svar er, at vedrørende de grunde hvor hækplanter er fastsat i lokalplaner skal disse følges. Hækplante typen for Porsevænget 6A, 6B og 6C er fastsat i lokalplan 666, hvor der står, at det skal være liguster.

For alle øvrige grunde i området hvor det er deklarationer og servitutter, der beskriver hækplante valget, vil Aarhus Kommune ikke påtale, såfremt der vælges anden type hæk end det der er skrevet i deklarationer og servitutter.

Der kan derfor frit vælges hvilken type hæk, der plantes i vores område. Dog ikke for grunde i lokalplan 666.

Det er vigtigt at få undersøgt om den jord, man har på sin grund, er optimal vækstjord for den type hækplante man vil vælge, ellers bør man udskifte jorden for at få de korrekte og optimale vækstbetingelser. Man kan altid forhøre sig hos planteskolen, om hvad der er de korrekte og bedste vækstbetingelser for hækplanterne.

Såfremt det er umuligt at få planter til at gro, kan man opsætte havehegn/stakit. Aarhus Kommune vil overveje at håndhæve hækservitutten, hvis hegnet/stakittet har en sådan størrelse, at det kræver en byggetilladelse. Der kræves ikke byggetilladelse til almindelige havehegn, med en højde op til 180 cm. Derfor må højden på hegnet/stakittet maksimum være 180 cm.

Der findes en fælles løsning mellem de grundejere, hvor hæk skal plantes i skel. Såfremt en fælles løsning ikke er muligt, skal der vælges den type hæk som servitutten for grundende foreskriver. 

Bestyrelsen 

Grundejerforeningen Vestergård