Bestyrelsens markvandring foråret 2023

Bestyrelsen for grundejerforeningen har været på markvandring for at besigtige vores fællesarealer. Der er blevet udpeget 3 områder, hvor vi i år vil lade græsset gro for at fremme biodiversiteten. Områderne er markeret med blåt på nedestående kort.

Entreprenøren er bestilt til at etablere ny belægning på alle grusstier og det forventes at blive udført sidst i juni.

Bestyrelsen vil søge ”Smag på Aarhus” om frugttræer, der vil blive plantet i efteråret.

God sommer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Bestyrelsens konstituering 2023

Bestyrelsen har den 13/3-2023 haft konstituerende møde og posterne er fordelt som følger:

  • Formand og Sommer/Vinter vedligehold: Aase Dahl Tranberg
  • Næstformand og Webmaster: Michael Bæksvang Østergaard
  • Kasserer og Vej/Sti: Henrik Pedersen Nielsen
  • Sekretær og Legeplads: Krista Kajbjerg
  • Sommer/Vinter vedligehold, Vej/Sti, Hjertestarter og Teltbooking: Jan Bundgaard Danielsen

Referatet fra generalforsamlingen og det vedtagene budget for 2023 kan ses på grundejerforeningens hjemmeside under generalforsamlinger.

Det vedtagne budget indeholder fornyelse af belægning på alle grusstier igennem de grønne områder. Arbejdet vil blive udført i løbet af foråret af samme entreprenør, som har udført stierne i Tranbjerg skov og med samme grusbelægningen i som Tranbjerg Skov.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Jf. nyheds e-mail af den 31.01.2023 med indkaldelse til Grundejerforeningen Vestergårds ordinære generalforsamling 2023

Den finder sted mandag den 20. februar 2023 kl. 19,00 i kantinen på Tranbjergskolen, Grønløkke afdelingen

Vi starter aftenen med et indlæg af en forebyggelsesekspert fra Bo Trygt, efterfulgt af generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne, revideret regnskab 2022  og budgetforsalg 2023 kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside www.gfvestergaard.dk under menuen Bestyrelsen / Generalforsamlinger.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev – Fartdæmpning som forsøg og lokalplan på vej.

Som et forsøg bliver hastighedsgrænsen sænket fra 50 til 40 kilometer i timen flere steder i Aarhus Kommune. Forsøget skal reducere trafikstøjen og øge sikkerheden for især bløde trafikanter, lyder ambitionen.

Af de 15 udpegede områder er Jegstrup et af dem, se vedhæftede grafik.

Fartdæmpning i Jegstrup

I løbet af foråret vil forvaltning udskifte farttavler på strækningerne, så det er tydeligt for bilisterne, at hastighedsgrænsen er sat ned.

I første omgang er hverken fartbump eller chikaner en del af forsøget, oplyser Aarhus Kommune. Første fase løber til udgangen af 2023.

I 2024 bliver forsøget udvidet med strækninger, hvor der tages udgangspunkt i hidtidige erfaringer og i tæt dialog med lokale fællesråd.

I anden halvdel af 2025 bliver forsøget evalueret og afrapporteret til Vejdirektoratet.

Der er en Lokalplan på vej vedr. området mellem Jegstrup og Tranbjerg.

Lokalplan nr. X217 Boligområde ved Ingerslevvej i Tranbjerg

Aarhus Kommune forventer at have bemandingen af planprocessen klar til april 2024.

Derefter vil Fællesråd og naboer (Herunder Grundejerforeningen Vestergård) blive inddraget. 

Læs eventuelt mere her: (åbner i nyt vindue)

https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1452/102112

Ny lokalplan område

Fældning af udgåede træer

Onsdag d.30/11 mødtes vi nogle stykker, og fik fældet nogle træer, der potentielt ville kunne vælte i vinterens storme. Især det store træ ved indkørslen til Skagenhusene, fyldte godt da det lagde sig på vejen. Tak til Per, Henrik og ikke mindst Jan for kyndig savføring.

Grundejerforeningen Vestergårds ordinære generalforsamling 2023 afholdes mandag d. 20. februar 2023.

Dagsorden og indkaldelse vil følge i 2023.

Såfremt der er forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2023, skal de være formanden i hænde pr. e-mail senest den 15. januar 2023 ifølge Grundejerforeningen Vestergårds vedtægter paragraf 5, stk. 4.

Forslagsstillere forventes at møde op til generalforsamlingen for selv at præsentere og argumentere for det indsendte forslag.

Forslagets pris / budget bør også indsendes og fremlægges på generalforsamlingen, så der er et fuldstændigt beslutningsgrundlag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle beboere i Grundejerforeningen Vestergård en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Vestergård

E-mail adresse til indsendelse af forslag: post@gfvestergaard.dk eller aase@gfvestergaard.dk

Fælles Arbejdsdag d.8/10-22

Alle der har tid og lyst inviteres til fælles arbejdsdag lørdag den 08.10.2022 kl. 9,30.

Vi mødes ved bordene ved legepladsen og starter med kaffe, te og rundstykker.

Der vil også være en pause midtvejs med forfriskninger.

Arbejdsopgaverne er:

  • Legepladsen og sommerblomsterbedene luges for ukrudt
  • Faldsand køres på legepladsen (medbring trillebøre, skovl og rive)
  • Fjerne nye grenskud på stammerne på træerne i fællesområdet (medbring grensaks)

Forventet varighed ca. 2,5 timer.

Kom også gerne hvis du kun har en time til rådighed.

Hvis din nabo ikke får nyheds e-mail, så fortæl om arbejdsdagen.

Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 27. september til post@gfvestergaard.dk

Eller læg en seddel i postkassen Vestergårdsparken 8.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Markvandring og Legeplads besigtigelse

Bestyrelsen har d. 30.Maj været på “markvandring”, for at besigtige området, og vurdere udførte opgaver og fremtidige projekter.

Desuden har legepladsen fået sig en større overhaling med ny klatreplade og gulve, så alt er efter foreskrifterne. Bænkene ved legepladsen er desuden også blevet malet for ikke længe siden, så alt er klar til sommerens leg og hygge. God sommer!

Nyhedsbrev vedr. konstituering og Temaplan

Bestyrelsen har haft konstituerende møde og posterne er fordelt:

Formand: Aase Dahl Tranberg

Næstformand: Herluf Bjerg

Kasserer: Henrik Pedersen Nielsen

Sekretær: Krista Kajberg

Kontakt til entreprenør sommer og vintervedl.: Jan Danielsen

Temaplan Arealer til alle boligtyper. Tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017

Temaplanen har senest været til behandling i byrådet den 9. marts 2022, hvor den er endelig godkendt.

For arealet mellem Tranbjerg og Jegstrup er der sket en ændring af antallet af boliger. I oplægget, der var sendt til høring, var antallet ca. 300 boliger. Der er nu taget noget af arealet ud og antallet er 235 boliger i den vedtagne temaplan.

Der har været mulighed for at søge foretræde for Teknisk udvalg under deres behandling af temaplanen først på året.

Bestyrelsen har haft foretræde for at uddybe nogle af vore punkter i høringssvaret.

Med en fordobling af antal boliger i Jegstrup lægger vi vægt på, at der etableres cykel og gangsti langs hele Jegstrupvej og at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem Jegstrup i form af pudebump og 40 km/t.

Samtlige bilag vedrørende behandlingen af Temaplanen inkl. høringssvar og foretræde dokumenter er tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside i referatet fra byrådsmødet den 9. marts 2022.

Med ønsket om et godt forår

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård