Biodiversitet og forbedring af grusstierne

Hen over sommeren vil der blive etableret dræn ved grusstien nedenfor boldbane.

Det stykke af stien hvor der altid står vand, når der har været et kraftig regnskyl eller vedvarende regn.

Vest for stien vil der blive etableret et hul med pilekrat, som sti drænet vil blive ledt hen til, så vandet fra drænet kan sive ind i pilekrattet.

Når dette arbejde er udført, vil entreprenøren forbedre grusbelægningen på grusstierne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Jegstrup bliver vild

Aarhus Kommune vil gerne hjælpe borgere i gang med at omlægge græsarealer til blomsterenge, derfor har kommunen etableret en frøpulje.

Grundejerforeningen har søgt frøpuljen om blomsterfrø og har fået tildelt frø til 300 kvm. 

Der vil blive etableret en blomstereng mellem legepladsen og boldbanen på begge sider af grusstien i den nærmeste fremtid.

Det er arealet rundt om egetræerne, der ses på billedet herunder.

Vi ser frem til en sommer med et flot blomsterflor, der vil være en fryd for øjet og føde til sommerfugle og andre insekter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Udsættelse af Grundejerforeningen Vestergårds generalforsamling 2021

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2021, der var planlagt til afholdelse mandag d. 22. februar 2021, er udsat på ubestemt tid.
Når COVID19 restriktionerne mht. til forsamlingsantal gør det muligt, vil der blive indkaldt til generalforsamlingen.

Følgende er tilgængeligt på Grundejerforeningens hjemmeside, www.gfvestergaard.dk,:

    Dagsordenen for generalforsamlingen 2021

    Bestyrelsens beretning for 2020

    Revideret regnskab for 2020

    Forslag til budget 2021

Bestyrelsesmedlemmer og andre på valg bliver siddende til det bliver muligt at afholde generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev nr. 2 efterår 2020

Invitation til fælles arbejdsdag i Grundejerforeningen Vestergård

Alle der har tid og lyst inviteres til fælles arbejdsdag lørdag den 31.10.2020, kl. 9,30.

Forventet varighed 2 timer.

Vi starter med kaffe og rundstykker ved bordene ved legepladsen.

Arbejdsopgaverne er: 

 • Træerne på fællesområdet skal stammes op, så gartneren bedre kan komme til at slå græs
 • Forskønnelse af græsarealet ved Vestergårdsparken nr. 13, plantning af buske og udlægning af flis.
 • Fjernelse af ukrudt i sandet ved legepladsens svævebane.
 • Rive fald sandet på legepladsen, så det ligger jævnt fordelt.

Tilmelding senest den 2. oktober til post@gfvestergaard.dk, så vi ved hvor mange rundstykker vi skal købe og hvor mange af arbejdsopgaverne vi kan udføre.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev, efterår 2020


Forøgelse af den gennemkørende trafik i  Jegstrup

Bestyrelsen har været i dialog med Aarhus Kommune omkring forøgelsen af gennemkørende trafik i Jegstrup, efter Hovvejen blev spærret den 13/7. Det er også observeret af bestyrelsen at flere af bilisterne ikke respekterer byskiltene, der angiver en fart på maks 50 km/t., der køres med højere hastighed gennem Jegstrup.

Vi har ønsket hastighedsdæmpende tiltag i Jegstrup, som minimum de to steder, hvor de bløde trafikanter krydser Jegstrupvej. Aarhus Kommune har vurderet at forøgelsen af trafikken ikke er høj nok, til at de vi gøre mere for at sikre de bløde trafikanter. De har ikke observeret biler med for høj fart.

Kommunen har observeret 160 biler i morgenspidstimen gennem Jegstrup, det vil maksimalt give et hverdagsdøgns trafiktal på 1.500. Det er ca. 5 gange så mange som antallet ved seneste trafikmåling i 2018 og også i 2009, hvor tallet var 300. Et hverdagsdøgns trafiktal på 1.500 er i den lave ende ifølge Aarhus Kommune.

Vi har spurgt, om der kan sættes skilte op med sænk farten en lille smule, men det er “Sikker trafik” der står for dette i samarbejde med kommunen og iht. politiets optegnelser af, hvor der køres for stærkt. Det besluttes en gang om året hvor skiltene skal sættes op, og det er gjort for i år.

Vi har anmodet Aarhus Kommune om de vil lægge trafiktællingskabler ud i Jegstrup på Jegstrupvej. Det vil de gerne, det vil ske i oktober. Så ser vi hvad resultatet bliver mht. antal biler og fart.

Nedfaldshullet

Bestyrelsen har indgået en aftale med en entreprenør, der kan reparere den gamle rørføring og lukke nedfaldshullet ved stien langs Jegstrupvej.

Arbejdet bliver udført i september.

Hundeposer

Der er nu sat en holder med hundeposer og skraldespand op ved Porsevængets udkørsel. 

Vi har fået tilladelse af Aarhus Kommune til at sætte den op, der hvor den dobbeltrettede cykelsti munder ud i Jegstrupvej overfor Porsevængets udkørsel. Vores gartner sørger for at tømme skraldespandende.

Venlig hilsen

BestyrelsenGrundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev juli 20

Vores kasserer Lone Litvak er udtrådt af bestyrelsen, da hun fraflytter
Vestergårdsparken.
1. suppleant Henrik Pedersen Nielsen er indtrådt i hendes sted pr. dags
dato.
Der skal lyde en stor tak til Lone for hendes arbejde i bestyrelsen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev, forår 2020

Hedemosedrænet
Der er kommet et nyt nedfaldshul på stien langs Jegstrupvej mellem Parcelforeningen Jegstrupparken og Skovbrynet 2. 
Det er i dag blevet afspærret med en jernplade og det vil blive repareret. 
Det er åbenbart det gamle markdræn, der driller igen.
Det var et grundejerforeningsmedlem, der var hurtig til at henvende sig personligt til bestyrelsen med oplysning om, at der var kommet et hul. 
Mange tak for det, det sætter vi stor pris på.

Hundeposer
Der er kommet et stort hjertesuk fra vores gartner.
Han ser meget gerne at alle hundeluftere samler deres hunds “efterladenskaber” op, så de ikke ligger i græsset.
Det er til stor gene for ham, at køre ind i alle dem der ligger, når han slår græs.
For at hjælpe til med dette, bliver der sat endnu en holder op med hundeposer og skraldespand ved Porsevængets udkørsel
Hundepose holderen ved legepladsen bliver flyttet op og der kommer poser i.
Minimer plast affald og kom plastposerne i skraldespandene.
HUSK klippede græsarealer er ikke hundetoilet – så bliver gartneren glad.

Brændeovne
Vinteren har været en meget anderledes vinter. Meget ofte har der været gråvejr, tung luft og lavthængende skyer.
Det har bevirket at røg fra brændeovne hænger meget længere i luften.
Det er meget vigtigt at fyre korrekt i brændeovnen, for at få det optimale ud af varmen og minimere lugtgener for dine naboer.
Prøv at tjekke dette link ud, her er fif til at fyre korrekt:
https://mst.dk/luft-stoej/luft/saerligt-for-borgere-om-luftforurening/braendeovne/

Du kan læse mere om vores grundejerforening og området på vores hjemmeside:www.gfvestergaard.dk
Bestyrelsen har planlagt næste bestyrelsesmøde til den 19. august 2020

Hav et rigtig godt forår.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Vestergård

Bestyrelsens konstituering

Den nye bestyrelsen har haft konstituerende møde og posterne er fordelt som følger:


Formand og Sommer/Vinter vedligehold: Aase Dahl Tranberg, Vestergårdsparken 8

Næstformand og Projekter (vej og sti): Herluf Bjerg, Vestergårdsparken 10

Kasserer: Lone Litvak, Vestergårdsparken 5

Webmaster: Per Jensen, Porsevænget 119

Sommer/Vinter vedligehold, Projekter (vej og sti) og Teltbooking: Jan Bundgaard Danielsen, Vestergårdsparken 23
Grundejerforeningens hjemmeside er opdateret tilsvarende.

Bestyrelsen arbejder videre med de punkter, der blev drøftet på generalforsamlingen den 24. februar.
Referatet fra generalforsamlingen og det vedtagene budget for 2020 kan ses på grundejerforeningens hjemmeside: www.gfvestergaard.dk

Næste bestyrelsesmøde er den 22. april.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling 2020

Hermed godkendt referat fra generalforsamlingen afholdt d. 24/2-2020

Grundejerforeningen Vestergård

8361 Hasselager

Referat fra ordinær generalforsamling den 24-02-2020

Formanden bød alle fremmødte velkommen til årets ordinære generalforsamling. Der var fremmødt 23 stemmeberettigede.

 1. Valg af dirigent:

Som dirigent blev Erling Olesen, Vgp.33, valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt!

 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Formand John Kornmaaler gennemgik de områder bestyrelsen har arbejdet med det sidste år. Beretningen i sin fulde ordlyd kan læses på grundejerforeningens hjemmeside www.gfvestergaard.dk.

Hovedområderne har været:

 1. . Endnu et jordfaldshul, der opstod henover vinteren 18/19 er blevet udbedret. Heldigvis var det Aarhus Vand selv der stod for det, så vi slap med skrækken.
  1. Der har været lidt beskæringsopgaver på blandt andet volden mod Jegstrupvej.
  1. Entreprenøren har repareret de 3 overkørsler, som ikke var ret godt lavet i første omgang.
  1. Der har, igen, været en del klager over entreprenørens arbejde mht. sommervedligehold, men vi er i løbende dialog, og håber det bliver bedre for hver gang. Vi er bundet af en 3-årig kontrakt, som udløber med udgangen af 2020
  1. Så er der udført reparationer på asfalt i form af nyt slidlag på stien i bunden af Vestergårdsparken, en overkørsel oven for rundkørslen, samt på kørebanen i den ene andelsboligforening på

Porsevænget. En lille del af slidlaget på stien bliver dog forsøgt ændret, når vejret igen er til det, da det ligger lidt i bølger.

Kommentar til beretning:

Der var nogle kommentarer om at dækslet på stien lå for lavt, og derved ophobes vand i svinget.

Udkørslerne fra Porsevænget bør til alle tider være klippet helt ind, samt at skiltet til Porsevænget stod lidt “usynligt” for gæster til området.

Beretningen blev herefter godkendt.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Kasser Lone Litvak gennemgik årets regnskab.

Resultatet for Driftsregnskabet giver et godt overskud, hovedsageligt pga. endnu en manglende vinter. Der er en likvid beholdning på knap 350.000kr og resultatet for Vejfonden har en værdi på 1.544.637kr Regnskabet blev herefter godkendt.

De endelige regnskaber kan også læses på grundejerforeningens hjemmeside www.qfvesterqaard.dk

 • Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 • Budget for det kommende år:

Der er budgetteret med et underskud på knap 50.000kr, da der i driftsbudgettet er taget højde for overførsel af 100.000 til vejfonden, som foreslås af bestyrelsen. Budget incl. overførsel blev godkendt på generalforsamlingen.

Det endelige og godkendte budgetforslag kan også læses på grundejerforeningens hjemmeside www.qfvestergaard.dk

Grundejerforeningen Vestergård

8361 Hasselager

 • Vejfond — bidrag fra kontingentandel, jf. S 9, stk. 12; Anvendelse af midler:

Det blev vedtaget at fastholde bidraget på 20%.

 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år:

Kontingent bibeholdes på kr. 500,- pr. kvartal.

 • Valg af bestyrelse — På valg:

John Kornmaaler og Flemming Degn. Begge ønskede ikke genvalg, så der var kampvalg mellem:

Henrik Pedersen Nielsen, Porsevænget 23B

Per Jensen, Porsevænget 119 og

Aase Dahl Tranberg, Vestergårdsparken 8

Valgt til bestyrelsen blev Aase Dahl Tranberg og Per Jensen.

 • Valg af 2 suppleanter (1 år):
 • Suppleant, Henrik Pedersen Nielsen, Porsevænget 23B blev valgt
 • Suppleant, Flemming Dahl Brandt, Porsevænget 33 blev valgt

IO. Valg af revisor (2 år) samt revisorsuppleant (1 år):

Revisor, Maiken Jensen, Vestergårdsparken 9 ikke på valg.

Revisorsuppleant, Lone Kaasgaard, Vestergårdsparken 47 blev valgt

11. Eventuelt:

Fortovet på Porsevænget trænger til en opløftning, da der ligger fliser og stikker op, så man kan falde.

Hundelorte er et problem, har man overvejet endnu en skraldespand, f.eks. på Porsevænget?

Poseholderen skal hæves ved legepladsen, da den er alt for usynlig, når der kommer blade på træerne.

Der er nogle på Porsevænget der har problemer med Rotter, men har haft kommunens rottebekæmper på.

Har man overvejet at gøre mere ved at få folk til at melde sig til Emails fra foreningen?

Stien mellem Porsehøjen og over mod legepladsen trænger til en renovering, da den står ret meget under vand.

Bestyrelsen tager alle spørgsmål og forslag til efterretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede dermed årets generalforsamling.

Endnu engang opfordres til at tilmelde sig på hjemmesiden, så man får alle foreningens informationer på e-mail.

Dato:     

Dirigent:                        Formand: 

Erling Olesen                John Kornmaaler