Hække i Grundejerforeningen Vestergårds område

Der er flere lokalplaner og flere forskellige deklarationer og servitutter, der dækker vores område. Der er skrevet forskelligt omkring hvilke hækplanter, der skal benyttes. I nogle står der liguster og i andre står der bøg.

Da der er flere grundejere, der har problemer med at få deres hække til at gro optimalt, har bestyrelsen henvendt sig til Aarhus Kommune for afklaring af hvad, der er gældende og om servitutter kan ophæves.

Aarhus Kommunes svar er, at vedrørende de grunde hvor hækplanter er fastsat i lokalplaner skal disse følges. Hækplante typen for Porsevænget 6A, 6B og 6C er fastsat i lokalplan 666, hvor der står, at det skal være liguster.

For alle øvrige grunde i området hvor det er deklarationer og servitutter, der beskriver hækplante valget, vil Aarhus Kommune ikke påtale, såfremt der vælges anden type hæk end det der er skrevet i deklarationer og servitutter.

Der kan derfor frit vælges hvilken type hæk, der plantes i vores område. Dog ikke for grunde i lokalplan 666.

Det er vigtigt at få undersøgt om den jord, man har på sin grund, er optimal vækstjord for den type hækplante man vil vælge, ellers bør man udskifte jorden for at få de korrekte og optimale vækstbetingelser. Man kan altid forhøre sig hos planteskolen, om hvad der er de korrekte og bedste vækstbetingelser for hækplanterne.

Såfremt det er umuligt at få planter til at gro, kan man opsætte havehegn/stakit. Aarhus Kommune vil overveje at håndhæve hækservitutten, hvis hegnet/stakittet har en sådan størrelse, at det kræver en byggetilladelse. Der kræves ikke byggetilladelse til almindelige havehegn, med en højde op til 180 cm. Derfor må højden på hegnet/stakittet maksimum være 180 cm.

Der findes en fælles løsning mellem de grundejere, hvor hæk skal plantes i skel. Såfremt en fælles løsning ikke er muligt, skal der vælges den type hæk som servitutten for grundende foreskriver. 

Bestyrelsen 

Grundejerforeningen Vestergård

Høringssvar

Høringssvar til Temaplan: Arealer til alle boligtyper – Området Tranbjerg


Det er et meget positivt tiltag at foreslå en udvidelse af boligenklaven Jegstrup.

Vores område er et eftertragtet boligområde og den ”diversitet” der er i vores område med lave landsbyagtige huse afbrudt af grønne fællesarealer, ser vi meget gerne blive videreført i det nye område. Så alt fremtidig bebyggelse kun er et plans boliger med grønne fællesarealer og boligerne er en kombination af villaer og rækkehuse, der både er ejer-, andels- og lejeboliger.

Denne kombination af alle boligtyper vil give beboere i alle aldre og et plans bebyggelsen med grønne fællesarealer vil bevare landsbypræget, som det er beskrevet i lokalplan 483.

Som vejene er nu i Jegstrup, er de lette at adgangsbetjene for almindelig privat trafik. Hvis der bliver etableret bredere adgangsveje og stamveje, vil det blot opfordre til for høje hastigheder, som man har kunnet se på f.eks. Skovgårdsvænget i Tranbjerg, hvor man nu har sænket hastigheden til maksimum 40 km./t.

Dog mangler der noget i infrastrukturen mht. de bløde trafikanter. Såfremt der udvides med ca. 300 boliger bør der også etableres cykel og gangstier langs adgangsvejene og der kan etableres adgangsstier fra det nye område til det eksisterende stisystem i Jegstrup og Tranbjerg og i gennem Tranbjerg Skov.

Med en fordobling af boligområdet, vil det give en del øget trafik og da Jegstrupvej også benyttes af gennemkørende trafik, vil det være optimalt at få sænket hastigheden til maksimum 40 km./t.

Med beboere i alle aldre, vil der være en del, der ikke selv har bil. De beboere kan ikke transportere sig ind til Tranbjerg, Aarhus eller andre steder. En busforbindelse til Tranbjerg Centeret og Tranbjerg Station vil være til en stor hjælp for de beboere og gøre området mere attraktivt at bo i.

Der er to små søer i det udlagt område og der er to skovområder, der grænser op til området: Tranbjerg Skov og Pisselager Skov. Biodiversiteten kan bibeholdes og øges markant, hvis der udføres skovrejsning mellem de to nævnte skove. Der vil blive skabt en stor samlet grøn kile. Der vil stadig være plads til de tre eksisterende boliger nord for Pisselager Skov. Der kan etableres et stort ”skov lysnings område” hvor de ligger.

De to søer i området ligger i tæt tilknytning til skoven, en bevarelse af søerne med etablering af naturområde omkring dem, så de integreres i det samlede naturområde giver øget biodiversitet. Dette vil være til stor glæde for alle de dyr, der allerede findes i Tranbjerg Skov og vil måske på sigt tiltrække endnu flere. Med skovrejsning og naturbevarelse af søerne vil der blive etableret et sammenhængene naturområde til glæde for alle beboere i Jegstrup og Tranbjerg

Såfremt området bliver udpeget til boligbebyggelse ser vi i Grundejerforeningen Vestergård frem at deltage i dialoger med Aarhus Kommune omkring udarbejdelsen af en lokalplan for det nye område.

Kort: På vedlagte kortbilag er der indtegnet forslag til skovrejsning, adgangsveje og stier i det nye område.

Grønt skraveret område = Naturområde / biodiversitet / plantebælte en ”grøn kile”, der forbinder Tranbjerg Skov med Pisselager skov og bevarer de to søer i området.

Rød streg = Omtrentlig afgrænsning af området der foreslås udstykket
Blå streg = Tilslutningsveje til det nye område med tilslutning til eksisterende vejanlæg

Lilla streg = Gangstier og kombinerede cykelgangstier langs området og som tilslutning til eksisterende gangstier og kombinerede cykelgangstier.

Indsendt af Bestyrelsen for Grundejerforeningen Vestergård i Jegstup med 217 husstande

Hent høringssvaret som pdf dokument

Invitation til fælles arbejdsdag i Grundejerforeningen Vestergård

Alle der har tid og lyst inviteres til fælles arbejdsdag lørdag den 02.10.2021, kl. 9,30.

Forventet varighed ca. 2,5 timer.

Vi starter med kaffe og rundstykker ved bordene ved legepladsen. Der vil også være en pause midtvejs med forfriskninger.

Arbejdsopgaverne er: 

  • Legepladsen luges for ukrudt
  • Køre nyt faldsand på lejepladsen (medbring gerne trillebøre, skovl og rive)
  • Træerne på fællesområdet skal have fjernet nye skud, der er kommet efter de blev stammet op sidste år (medbring grensaks)
  • Hækken ved bordene ved legepladsen klippes.
  • Plantning af krokus løg, hvis vi får tildelt nogle – der er søgt ved Aarhus Kommune.

Tilmelding senest den 19. september til post@gfvestergaard.dk, så vi ved hvor mange rundstykker vi skal købe og hvor mange af arbejdsopgaverne vi kan udføre.

Hvis din nabo ikke får nyheds e-mail, så fortæl om arbejdsdagen.

Vi ser frem til en hyggelig formiddag, hvor alle kan få en god snak med naboer, genboer mm.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Biodiversitet og forbedring af grusstierne

Hen over sommeren vil der blive etableret dræn ved grusstien nedenfor boldbane.

Det stykke af stien hvor der altid står vand, når der har været et kraftig regnskyl eller vedvarende regn.

Vest for stien vil der blive etableret et hul med pilekrat, som sti drænet vil blive ledt hen til, så vandet fra drænet kan sive ind i pilekrattet.

Når dette arbejde er udført, vil entreprenøren forbedre grusbelægningen på grusstierne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Jegstrup bliver vild

Aarhus Kommune vil gerne hjælpe borgere i gang med at omlægge græsarealer til blomsterenge, derfor har kommunen etableret en frøpulje.

Grundejerforeningen har søgt frøpuljen om blomsterfrø og har fået tildelt frø til 300 kvm. 

Der vil blive etableret en blomstereng mellem legepladsen og boldbanen på begge sider af grusstien i den nærmeste fremtid.

Det er arealet rundt om egetræerne, der ses på billedet herunder.

Vi ser frem til en sommer med et flot blomsterflor, der vil være en fryd for øjet og føde til sommerfugle og andre insekter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård