Nyhedsbrev vedr. konstituering og Temaplan

Bestyrelsen har haft konstituerende møde og posterne er fordelt:

Formand: Aase Dahl Tranberg

Næstformand: Herluf Bjerg

Kasserer: Henrik Pedersen Nielsen

Sekretær: Krista Kajberg

Kontakt til entreprenør sommer og vintervedl.: Jan Danielsen

Temaplan Arealer til alle boligtyper. Tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017

Temaplanen har senest været til behandling i byrådet den 9. marts 2022, hvor den er endelig godkendt.

For arealet mellem Tranbjerg og Jegstrup er der sket en ændring af antallet af boliger. I oplægget, der var sendt til høring, var antallet ca. 300 boliger. Der er nu taget noget af arealet ud og antallet er 235 boliger i den vedtagne temaplan.

Der har været mulighed for at søge foretræde for Teknisk udvalg under deres behandling af temaplanen først på året.

Bestyrelsen har haft foretræde for at uddybe nogle af vore punkter i høringssvaret.

Med en fordobling af antal boliger i Jegstrup lægger vi vægt på, at der etableres cykel og gangsti langs hele Jegstrupvej og at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem Jegstrup i form af pudebump og 40 km/t.

Samtlige bilag vedrørende behandlingen af Temaplanen inkl. høringssvar og foretræde dokumenter er tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside i referatet fra byrådsmødet den 9. marts 2022.

Med ønsket om et godt forår

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård

Nyhedsbrev Marts 2022

Det blev nævnt på generalforsamlingen, at flere bilister kører for stærkt på adgangsvejene i vores område og at færdselsreglerne i rundkørslen i Vestergårdsparken ikke respekteres.

Det henstilles kraftigt til at alle beboere i vores område informerer deres gæster, besøgende, fragtmænd mv. om at:

Der ikke må køres med alt for høj hastighed på vore adgangsveje, da de er smalle og for at passe på de legende børn samt andre fodgængere.

Samtlige trafik færdselsregler gælder også inde i vores område, især med henblik på rundkørslen i Vestergårdsparken.

Gravearbejde

Entreprenøren FNA har af Globalconnect fået til opgave at nedgrave fiber fra Birkegårds Alle og frem til telemasten bag det grønne areal ved Andelsboligforeningen Skovbrynet 1.

Der skal graves en rende ca. 50 cm dyb og 30 cm bred langs med skoven på det grønne område ved Skovbrynet 1. Forløbet kan ses på det vedhæftede kort markeret med en rød streg. Det forventes at gravearbejdet bliver udført i uge 11 og 12.

FNA sørger for at reetablere og så græs i området efter gravearbejdet er afsluttet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Vestergård