Bestyrelsens konstituering

Den nye bestyrelsen har haft konstituerende møde og posterne er fordelt som følger:


Formand og Sommer/Vinter vedligehold: Aase Dahl Tranberg, Vestergårdsparken 8

Næstformand og Projekter (vej og sti): Herluf Bjerg, Vestergårdsparken 10

Kasserer: Lone Litvak, Vestergårdsparken 5

Webmaster: Per Jensen, Porsevænget 119

Sommer/Vinter vedligehold, Projekter (vej og sti) og Teltbooking: Jan Bundgaard Danielsen, Vestergårdsparken 23
Grundejerforeningens hjemmeside er opdateret tilsvarende.

Bestyrelsen arbejder videre med de punkter, der blev drøftet på generalforsamlingen den 24. februar.
Referatet fra generalforsamlingen og det vedtagene budget for 2020 kan ses på grundejerforeningens hjemmeside: www.gfvestergaard.dk

Næste bestyrelsesmøde er den 22. april.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling 2020

Hermed godkendt referat fra generalforsamlingen afholdt d. 24/2-2020

Grundejerforeningen Vestergård

8361 Hasselager

Referat fra ordinær generalforsamling den 24-02-2020

Formanden bød alle fremmødte velkommen til årets ordinære generalforsamling. Der var fremmødt 23 stemmeberettigede.

 1. Valg af dirigent:

Som dirigent blev Erling Olesen, Vgp.33, valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt!

 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Formand John Kornmaaler gennemgik de områder bestyrelsen har arbejdet med det sidste år. Beretningen i sin fulde ordlyd kan læses på grundejerforeningens hjemmeside www.gfvestergaard.dk.

Hovedområderne har været:

 1. . Endnu et jordfaldshul, der opstod henover vinteren 18/19 er blevet udbedret. Heldigvis var det Aarhus Vand selv der stod for det, så vi slap med skrækken.
  1. Der har været lidt beskæringsopgaver på blandt andet volden mod Jegstrupvej.
  1. Entreprenøren har repareret de 3 overkørsler, som ikke var ret godt lavet i første omgang.
  1. Der har, igen, været en del klager over entreprenørens arbejde mht. sommervedligehold, men vi er i løbende dialog, og håber det bliver bedre for hver gang. Vi er bundet af en 3-årig kontrakt, som udløber med udgangen af 2020
  1. Så er der udført reparationer på asfalt i form af nyt slidlag på stien i bunden af Vestergårdsparken, en overkørsel oven for rundkørslen, samt på kørebanen i den ene andelsboligforening på

Porsevænget. En lille del af slidlaget på stien bliver dog forsøgt ændret, når vejret igen er til det, da det ligger lidt i bølger.

Kommentar til beretning:

Der var nogle kommentarer om at dækslet på stien lå for lavt, og derved ophobes vand i svinget.

Udkørslerne fra Porsevænget bør til alle tider være klippet helt ind, samt at skiltet til Porsevænget stod lidt “usynligt” for gæster til området.

Beretningen blev herefter godkendt.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Kasser Lone Litvak gennemgik årets regnskab.

Resultatet for Driftsregnskabet giver et godt overskud, hovedsageligt pga. endnu en manglende vinter. Der er en likvid beholdning på knap 350.000kr og resultatet for Vejfonden har en værdi på 1.544.637kr Regnskabet blev herefter godkendt.

De endelige regnskaber kan også læses på grundejerforeningens hjemmeside www.qfvesterqaard.dk

 • Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 • Budget for det kommende år:

Der er budgetteret med et underskud på knap 50.000kr, da der i driftsbudgettet er taget højde for overførsel af 100.000 til vejfonden, som foreslås af bestyrelsen. Budget incl. overførsel blev godkendt på generalforsamlingen.

Det endelige og godkendte budgetforslag kan også læses på grundejerforeningens hjemmeside www.qfvestergaard.dk

Grundejerforeningen Vestergård

8361 Hasselager

 • Vejfond — bidrag fra kontingentandel, jf. S 9, stk. 12; Anvendelse af midler:

Det blev vedtaget at fastholde bidraget på 20%.

 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år:

Kontingent bibeholdes på kr. 500,- pr. kvartal.

 • Valg af bestyrelse — På valg:

John Kornmaaler og Flemming Degn. Begge ønskede ikke genvalg, så der var kampvalg mellem:

Henrik Pedersen Nielsen, Porsevænget 23B

Per Jensen, Porsevænget 119 og

Aase Dahl Tranberg, Vestergårdsparken 8

Valgt til bestyrelsen blev Aase Dahl Tranberg og Per Jensen.

 • Valg af 2 suppleanter (1 år):
 • Suppleant, Henrik Pedersen Nielsen, Porsevænget 23B blev valgt
 • Suppleant, Flemming Dahl Brandt, Porsevænget 33 blev valgt

IO. Valg af revisor (2 år) samt revisorsuppleant (1 år):

Revisor, Maiken Jensen, Vestergårdsparken 9 ikke på valg.

Revisorsuppleant, Lone Kaasgaard, Vestergårdsparken 47 blev valgt

11. Eventuelt:

Fortovet på Porsevænget trænger til en opløftning, da der ligger fliser og stikker op, så man kan falde.

Hundelorte er et problem, har man overvejet endnu en skraldespand, f.eks. på Porsevænget?

Poseholderen skal hæves ved legepladsen, da den er alt for usynlig, når der kommer blade på træerne.

Der er nogle på Porsevænget der har problemer med Rotter, men har haft kommunens rottebekæmper på.

Har man overvejet at gøre mere ved at få folk til at melde sig til Emails fra foreningen?

Stien mellem Porsehøjen og over mod legepladsen trænger til en renovering, da den står ret meget under vand.

Bestyrelsen tager alle spørgsmål og forslag til efterretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede dermed årets generalforsamling.

Endnu engang opfordres til at tilmelde sig på hjemmesiden, så man får alle foreningens informationer på e-mail.

Dato:     

Dirigent:                        Formand: 

Erling Olesen                John Kornmaaler