Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes

Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00

i Tranbjergskolen, Grønløkkeafdelingens kantine

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen afholdes

Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00

i Tranbjergskolen, Grønløkkeafdelingens kantine

Dagsorden er som følger

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Regnskabet forefindes og kan ses inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
 3. Indkomne forslag
  Der er ingen indkomne forslag til årets generalforsamling.
 4. Budget for det kommende år
  Budgetforslag forefindes og kan ses inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
 5. Vejfond
  Bidrag fra kontingentandel, jf. § 9, stk. 12; Anvendelse af midler.

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: kr. 500,- pr. kvartal

 1. Valg af bestyrelse På valg:Ikke på valg er:
 2. Valg af 2 suppleanter Pt. valgt:

Næstformand, Herluf Bjerg Kasserer, Lone Litvak Bestyrelsesmedl., Jan Danielsen

Formand, John Kornmaaler Bestyrelsesmedl., Flemming Degn

1. Suppleant, Michael Østergaard 2. Suppleant, Åse Dahl Tranberg

Genopstiller Genopstiller Genopstiller

På valg På valg

På valg På valg

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
Nuværende er:

Revisor, Maiken Jensen Revisorsuppleant, Lone Kaasgaard

11. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Se indkaldelse med dagsorden vedhæftet