Regnskab 2017 / Budget 2018

Herunder kan det reviderede regnskab for 2017 samt bestyrelsens budgetforslag for 2018 ses.

Kommentar:
Vi vil tillade os her, for forklaringens skyld, at tage lidt forskud på generalforsamlingens opsamling på de økonomiske forhold.
Bemærk venligst ift. budgetforslaget, at der opereres med et pænt underskud, inkl. en post for Jordfaldshul Hedemosen. Efter at bestyrelsen udfærdigede og fremsendte indkaldelse til generalforsamlingen, er vi blevet mødt af de barske realiteter ift. den drænskade vi har måttet udbedre, og som vi nu, til desværre slem overraskelse, kan se vil beløbe sig til op mod 200.000,-. Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen tale imod sit eget forslag om en ekstraordinær overførsel fra driften til vejfonden, for at dække regningen for drænsagen, uden at foreningen sættes i en økonomisk uholdbar situation.

Revideret regnskab for 2017:

Budgetforslag for 2018:

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vestergård Generalforsamlingen afholdes

1. Valg af dirigent

Mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00

i Tranbjergskolen, Grønløkkeafdelingens kantine

Dagsorden er som følger

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Regnskabet forefindes og kan ses inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
 3. Indkomne forslag
  Der er fremsendt 2 forslag til årets generalforsamling:4.1. Aase og Torben, VGP8 og Casper, VGP9 fremsætter forslag om at få opsat skilte med husnr. henvisning for sidevejene hhv. til højre og venstre i rundkørslen i VGP. Ikke lokalkendte besøgende eller div. vognmænd kører ofte forkert.
  Budgetramme: op til 5.000,-.4.2. Bestyrelsen fremsætter forslag om at udvide den andel af vejfonden der er investeret, med yderligere 200.000,-. Renten er fortsat meget lav, og indestående på alm. bankkonto giver i bedste fald ingen renteindtægt, i værste fald er der negativ afkast. Vores lavrisiko investering har vist sig at være en bedre placering af vejfondsmidlerne, og da der løbende indbetales til fonden, finder bestyrelsen det fornuftigt at udvide investeringsrammen.
 4. Budget for det kommende år
  Budgetforslag forefindes og kan ses inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
 5. Vejfond
  Bidrag fra kontingentandel, jf. § 9, stk. 12; Anvendelse af midler.
 6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: kr. 500,- pr. kvartal
 7. Valg af bestyrelse 
  På valg er:
  Næstformand, Herluf Bjerg Kasserer, Lone Litvak Bestyrelsesmedl., Jan Danielsen
  Ikke på valg:
  Formand, John Kornmaaler Bestyrelsesmedl., Flemming Degn
 8. Valg af 2 suppleanter
  Pt. valgt:
  1. Suppleant, Jan Danielsen
  2. Suppleant, Åse Dahl Tranberg
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
  Nuværende er: Indtrådt i bestyrelsen
  På valg
  Revisor, Maiken Jensen Revisorsuppleant, Ulla Vorbeck

11. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen